วิธีขอเพิ่มโควตา Instance ผ่านหน้า Ticket Support

Yaowalak Laddapong/ February 24, 2020/ OLS Cloud Tutorial, Tutorial/ 0 comments

วิธีขอเพิ่มโควตา Instance ผ่านหน้า Ticket Support

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการสร้าง Instance เพิ่ม แต่ไม่สามารถสร้างได้ เนื่องจากจำนวน Instance เต็ม สามารถทำการขอเพิ่มจำนวน Instance ผ่านหน้า Support ได้ง่าย ๆ วันนี้ ผ่านหน้า Ticket Support ซึ่งมีวิธีการดังนี้ค่ะ


1.อันดับแรกให้คุณเปิดไปที่หน้า “Support”

Quota Instance

หน้าต่างของ Support


2.กดที่ “Open a support ticket”

Quota Instance

หน้าต่างของ Open a support ticket


3.เลือกหมวดหมู่เป็น Request quota increase / ขอเพิ่มจำนวนการสร้างทรัพยากร
Quota Instance

หน้าต่างของหมวดหมู่ Request quota increase / ขอเพิ่มจำนวนการสร้างทรัพยากร


4. จากนั้นให้คุณทำการกรอกรายละเอียด 2 ส่วนให้ครบถ้วนดังนี้

จำนวนที่จะเพิ่ม คือ จำนวน Instance ที่ผู้ใช้บริการต้องการเพิ่มในการสร้าง Instance สามารถทำการเพิ่มสูงสุดได้ 50 instance แต่จะไม่สามารถขอลดจำนวน Instance ได้

Quota Instance

หน้าต่างของจำนวนที่จะเพิ่ม Instance

เนื้อหา คือ ช่องที่ผู้ใช้บริการสามารถใส่เหตุผลการขอเพิ่มโควตาการสร้าง Instance ให้ทางทีมงานรับทราบ ซึ่งหากไม่ใส่ ทางทีมจะทำการติดต่อกลับอีกครั้งเพื่อยืนยัน และสอบถามเพิ่มเติม ดังนั้นเพื่อความรวดเร็วกรุณาใส่เหตุผลให้ครบถ้วนด้วยนะคะ
Quota Instance

หน้าต่างของเนื้อหา


5.กด Open Ticket ทำการเปิด Ticket
Quota Instance

หน้าต่าง Open Ticket


6.เมื่อทำการ Open Ticket ระบบจะทำการแจ้งทางทีมให้อัตโนมัติค่ะ

Quota Instance

หน้าต่างของผูัใช้บริการทำการ Open Ticket และใส่เนื้อหา


7.เมื่อทางทีมดำเนินการเพิ่มโควตา Instance ให้ผู้ใช้บริการเรียบร้อยแล้วจะมีข้อความแจ้งมาทาง Ticket ค่ะ

Quota Instance

หน้าต่างการตอบกลับของทางทีม


วิธีการตรวจสอบ หลังจากดำเนินการเพิ่มโควตา Instance 

ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบเองได้ ว่าทางทีมเพิ่ม Instance ที่ผู้ใช้บริการดำเนินการ Open Ticket แจ้งขอไปได้หรือไม่ โดยมีวิธีการดังนี้ค่ะ


1.กดที่ Account จะเป็นประวัติของผู้ใช้บริการ

Quota Instance

หน้าต่างของ Account


2.ดูที่ Instance Limit
จะได้จำนวน Instance ที่ขอเท่ากับที่ Open Ticket แจ้งทางทีมไป
จากเดิมตัวอย่างเป็น 10 Instance แจ้งขอทางทีมไป 20 Instance
Quota Instance

หน้าต่างของ Instance Limit

จบการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มีความชื่นชอบด้านเทคโนโลยี คือความท้าทายอย่างหนึ่ง หากเราได้แสวงหา ศึกษา ลงมือทำแล้ว ทำให้เราสามารถนำไปพัฒนา
ต่อยอดความรู้นั้นได้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*